Παρασκευή, 30 Μαΐου 2014

Νέο πρόγραμμα voucher για 3.298 φορτοεκφορτωτές ξηράς-λιμένος

NEO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ VOUCHER
Πρόγραμμα voucher για 3.298 φορτοεκφορτωτές ξηράς-λιμένος

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (EYE/ ΕΚΤ) της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ενεργώντας ως Δικαιούχος, κατά την έννοια του άρθρου 1 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α), αναλαμβάνει την υλοποίηση της δράσης με τίτλο «Επιταγή επαγγελματικής κατάρτισης φορτοεκφορτωτών ξηράς-λιμένος».

Η δράση χρηματοδοτείται από το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μία ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων που θα περιλαμβάνει:

• Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών

• Πρακτική άσκηση 30 ωρών σε αδειοδοτημένες δομές των παρόχων κατάρτισης με τη μορφή case

studies.

Η κατάρτιση θα παρασχεθεί από παρόχους κατάρτισης που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και θα εγγραφούν στο «Μητρώο Παρόχων».

Η επιτυχής παρακολούθηση του προγράμματος θα δώσει τη δυνατότητα στους απασχολούμενους στον φορτοεκφορτωτικό κλάδο να συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης του επαγγέλματος του φορτοεκφορτωτή ξηράς-λιμένος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ. αριθμ. 9296/300 (ΦΕΚ 749/Β/01·°4·20ΐ3) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Ναυτιλίας και Αιγαίου «Προϋποθέσεις και Διαδικασία Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης Φορτοεκφορτωτών Ξηράς-Λιμένος».

Κάθε επαγγελματίας του φορτοεκφορτωτικού κλάδου, όπως αυτός ορίζεται στο νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 4093/2012 και στις εξουσιοδοτικές αυτού κανονιστικές πράξεις, που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον, εφ” όσον επιλεγεί, θα εγγραφεί σε «Μητρώο Ωφελουμένων» και θα παραλάβει την «Επιταγή επαγγελματικής κατάρτισης φορτοεκφορτωτή ξηράς -λιμένος», η οποία θα του δώσει τη δυνατότητα να λάβει υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρία και πρακτική).

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή σε απασχολούμενους ως φορτοεκφορτωτές υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης οι οποίες περιλαμβάνουν:

πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών σε θεματικές ενότητες που αποτυπώνονται στο ισχύον επαγγελματικό περίγραμμα του φορτοεκφορτωτή ξηράς-λιμένος, προκειμένου για την απόκτηση βασικών επαγγελματικών γνώσεων
σύνθετη πρακτική άσκηση 30 ωρών των ωφελουμένων σε αδειοδοτημένες δομές των παρόχων κατάρτισης, σε οριζόμενες σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο αίθουσες πληροφορικής, μέσω της τεχνικής της μελέτης περίπτωσης (case study), προκειμένου οι ωφελούμενοι να βελτιώσουν τις επαγγελματικές γνώσεις του θεωρητικού μέρους.
Οι εργαζόμενοι φορτοεκφορτωτές που θα εγγραφούν στο Μητρώο Ωφελουμένων, δεν θα υπερβούν τα 3.298 άτομα, τα οποία αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συμμετέχουν στη δράση.

Πρακτική άσκηση

Η πρακτική άσκηση θα πραγματοποιηθεί στις αδειοδοτημένες δομές των παρόχων κατάρτισης μέσω της τεχνικής της μελέτης περίπτωσης, προκειμένου οι ωφελούμενοι να βελτιώσουν τις επαγγελματικές γνώσεις του θεωρητικού μέρους, με τη μορφή της σύνθετης πρακτικής άσκησης.

Υλοποίηση της δράσης – Σύστημα Επιταγών Επαγγελματικής Κατάρτισης φορτοεκφορτωτή ξηράς-λιμένος

Κάθε ωφελούμενος φορτοεκφορτωτής που θα εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελουμένων, δικαιούται μια προσωπική επιταγή με την οποία θα λάβει υπηρεσίες επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρία και πρακτική) φορτοεκφορτωτή ξηράς -λιμένος και αποκτά τη δυνατότητα να επιλέξει πάροχο κατάρτισης. Μέσω της επιταγής, ο πάροχος κατάρτισης θα πληρωθεί για τις υπηρεσίες που θα παρέχει στον ωφελούμενο.

Μεταξύ παρόχου κατάρτισης και ωφελούμενου υπογράφεται σύμβαση, η οποία περιλαμβάνει τους όρους της μεταξύ τους συνεργασίας και για τους οποίους τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν λάβει γνώση.

Η πληρωμή του εκπαιδευτικού επιδόματος στους ωφελούμενους καθώς και των επιταγών επαγγελματικής κατάρτισης φορτοεκφορτωτή ξηράς-λιμένος στους παρόχους κατάρτισης, πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα.

Ενημέρωση Ενδιαφερομένων

Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τη δράση αλλά και η διαχείριση των θεμάτων κατά την υλοποίησή της θα γίνεται, σύμφωνα με τους όρους του κεφαλαίου 8 της παρούσας, μέσα από την ιστοσελίδαhttp://www.voucher.gov.gr/

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης της Δράσης

Α. Η λήξη του φυσικού αντικειμένου των προγραμμάτων κατάρτισης (θεωρία και πρακτική) ορίζεται στις 30/04/2015.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η ενδεικτική κατανομή του προϋπολογισμού ανά Διοικητική Περιφέρεια και αριθμό voucher ανά Κατηγορία Περιφερειών όπου θα υλοποιηθεί η παρούσα δράση.

Δ. Ο αριθμός των ωφελουμένων που θα συμμετέχουν στην παρούσα δράση, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε 3·298 άτομα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται: α) οι απασχολούμενοι ως φορτοεκφορτωτές οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Α” του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών που τηρείται στη Διεύθυνση Αμοιβής του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, β) οι απασχολούμενοι ως φορτοεκφορτωτές οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Β του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών, γ) οι απασχολούμενοι ως φορτοεκφορτωτές που πληρούν τις προϋποθέσεις για απευθείας εγγραφή στο Μητρώο Β, σύμφωνα με τις περιπτώσεις β και γ του εδ. ii της παρ. 2 του άρθρου 3 της υπ. αριθμ. ΚΥΑ 14366/416 /9-5-2013 (ΦΕΚ 1110/Β/9-5-2013), όπως αυτή ισχύει.

Ε. Σε περίπτωση που σε Διοικητική Περιφέρεια του κεφ 1.4 (πίν. ι) δεν υπάρξει εκδήλωση ενδιαφέροντος από ωφελούμενους ή Παρόχους κατάρτισης, η δράση στη συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια δεν θα υλοποιηθεί. Σε τέτοια περίπτωση, δύναται να λάβει χώρα τροποποίηση της ενδεικτικής κατανομής του προϋπολογισμού και του αριθμού επιταγών κατάρτισης ανά Διοικητική περιφέρεια του ως άνω πίνακα 1, αποκλειστικά και μόνο μεταξύ περιφερειών που εντάσσονται στον ίδιο τύπο Περιφέρειας (δηλαδή αποκλειστικά μεταξύ περιφερειών που εντάσσονται αμφότερες είτε στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής εξόδου είτε στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής εισόδου είτε στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης), προκειμένου να διευκολυνθεί η υλοποίηση του συνόλου της δράσης.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Μητρώο Ωφελουμένων

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση και επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων που θα συγκροτήσει η ΕΥΕ/ΕΚΤ, έχουν οι απασχολούμενοι ως φορτοεκφορτωτές οι οποίοι πληρούν διαζευκτικά τις κάτωθι προϋποθέσεις:

α) οι απασχολούμενοι ως φορτοεκφορτωτές οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Α” του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών που τηρείται στη Διεύθυνση Αμοιβής του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και φέρουν βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλματος

του φορτοεκφορτωτή, β) οι απασχολούμενοι ως φορτοεκφορτωτές οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Β του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών, και φέρουν βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλματος του φορτοεκφορτωτή, γ)οι απασχολούμενοι ως φορτοεκφορτωτές που πληρούν τις προϋποθέσεις για απευθείας εγγραφή στο Μητρώο Β, σύμφωνα με τις περιπτώσεις β και γ του εδ. ii της παρ. 2 του άρθρου 3 της υπ. αριθμ. 14366/416 /9~5_ 2013 (ΦΕΚ 1110/Β/9-5-2013), ΚΥΑ, όπως αυτή ισχύει.

Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε μια μόνο Διοικητική Περιφέρεια, ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής του, μη δυνάμενος να τη μεταβάλει εκ των υστέρων.

Διαδικασία υποβολής Αίτησης Συμμετοχής

Κάθε ενδιαφερόμενος για να εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελουμένων και να συμμετέχει στην παρούσα δράση πρέπει:

Α. Να συμπληρώσει και να υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, υποχρεωτικά αποκλειστικά στην ειδική ιστοσελίδα (http://www.voucher.gov.gr/) τη φόρμα «Αίτηση συμμετοχής». Εφιστάται η προσοχή των φορτοεκφορτωτών στη συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων πεδίων της Αίτησης συμμετοχής. Σημειώνεται ότι η «Αίτηση συμμετοχής» υπέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης, για την οποία αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο ίδιος ο αιτών.

Β. Να διαφυλάξει το αποδεικτικό της υποβολής της αίτησής του, το οποίο αναγράφει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ), καθώς και την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής της. Ο κωδικός ΚΑΥΑΣ είναι μοναδικός για κάθε αίτηση συμμετοχής, χορηγείται αυτόματα από το οικείο μηχανογραφικό σύστημα με την υποβολή της, αποτελεί το αποδεικτικό υποβολής της και χρησιμοποιείται αντί για το ονοματεπώνυμο του αιτούντος σε όλα τα έγγραφα (Μητρώα, πίνακες κ.ά.) που δημοσιεύονται στο πλαίσιο της παρούσας.

Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των ωφελουμένων ορίζεται με ανακοίνωση της ΕΥΕ-ΕΚΤ, η οποία δημοσιεύεται στην ειδική ιστοσελίδα της Δράσης.

Κατάρτιση Μητρώου Ωφελουμένων

Το Μητρώο Ωφελουμένων καταρτίζεται με Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και έχει τη μορφή πινάκων κατάταξης κατά χρονική προτεραιότητα υποβολής της αίτησης ανά Διοικητική Περιφέρεια. Οι πίνακες κατάταξης του Μητρώου Ωφελουμένων περιλαμβάνουν:

• Τους επιλεγέντες ωφελούμενους, που δικαιούνται να λάβουν επιταγές επιχορήγησης επαγγελματικής κατάρτισης με τους κωδικούς αριθμούς υποβολής των αντίστοιχων Αιτήσεων Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.ΑΣ.). Συνολικά οι ωφελούμενοι θα ανέρχονται σε 3.298 άτομα.

• Τους επιλαχόντες που θα εμφανίζονται επίσης με τους κωδικούς αριθμούς υποβολής των αντίστοιχων Αιτήσεων Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.ΑΣ.).

Η γνωστοποίηση του Μητρώου Ωφελουμένων στους ενδιαφερόμενους γίνεται σύμφωνα με τους όρους του κεφαλαίου 2.5. της παρούσας.

Διαγραφή Ωφελούμενου

Σε περίπτωση διαγραφής ωφελουμένου από το Μητρώο τη θέση του διαγραφέντος λαμβάνει ο πρώτος επιλαχών στην ίδια Διοικητική Περιφέρεια. Η ΕΥΕ-ΕΚΤ δημοσιεύει ανά τακτά χρονικά διαστήματα αποκλειστικά στην ειδική ιστοσελίδα της Δράσης τους κωδικούς Κ.Α.Υ.Α.Σ. των διαγραφέντων και αντίστοιχα των επιλαχόντων, οι οποίοι καθίστανται επιλεγέντες στη θέση τους.

Διαγραφή ωφελουμένου από το Μητρώο γίνεται σε περίπτωση απώλειας δικαιώματος της επιταγής επιχορήγησης της επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με το κεφάλαιο 5.1.4 της παρούσας.

Δείτε ολόκληρο το πρόγραμμα εδω

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ για την αίτηση 

και ΕΔΩ διαβάστε ολόκληρη την πρόσκληση


Δεν υπάρχουν σχόλια: