Σάββατο, 1 Νοεμβρίου 2014

ΠΕΡΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΟΣ

ΠΕΡΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΟΣ
Σόλων. Μηδένα πρὸ τοῦ τέλους μακάριζε.
Αριστοτέλης. Πολλαὶ γὰρ μεταβολαὶ γίγνονται καὶ παντοῖαι τύχαι κατὰ τὸν βίον.
Πυθαγόρας. Οἱ ἄνθρωποι κυλιοῦνται σὰν κύλινδροι ἄλλοτε ἐδῶ καὶ ἄλλοτε ἐκεῖ.
Φωκυλίδης. Τοὺς ἄτυχους, νὰ περιβάλλεις μὲ τή συμπἀθειά σου, γιατὶ δὲν γνωρίζεις καὶ ἐσὺ τὶ σὲ περιμένει.
Ἰσοκράτης. Νόμιζε μηδὲν εἶναι τῶν ἀνθρωπίνων βέβαιον· οὕτω γὰρ οὔτε εὐτυχῶν ἔσει περιχαρής, οὔτε δυστυχῶν περίλυπος.
Σοφ.Σολομ. 27,1. Μὴ καυχῶ τὰ εἰς αὔριον, οὐ γὰρ γινόσκεις τὶ τέξεται ἡ ἐπιούσα.
ΠΕΡΙ ΑΓΑΘΟΥ ΚΑΙ ΑΓΑΘΟΤΗΤΟΣ
Αγ.Νεκτάριος Ἀγαθὸς ἀνήρ ἐστιν ὁ τέλειος ἐν τῇ ἀρετῇ. Ὁ ἀγαθὸς προαιρεῖται ἀεὶ τὸ ἀγαθόν, ἀνταποδίδωσι δὲ ἀγαθὰ ἀντὶ πονηρῶν. Ἐγγὺς τῷ ἀγαθῷ ἵσταται ὁ Θεός, ὑπὸ τὴν σκέπην αὐτοῦ διατελεῖ πάσας τὰς ἡμέρας τῇς ζωῆς αὐτοῦ.
Αγ.Νεκτάριος Ὁ ἀγαθὸς εἶναι ἀγαπητὸς τοῖς πᾶσι, σπεύδουσι δὲ πρὸς αὐτὸν οἱ φίλοι τοῦ Θεοῦ. Ὁ ἀγαθὸς ἐγένετο σκεῦος ἐκλογῆς, διότι ἐκαθάρισεν ἑαυτὸν πάσης κακίας. Ὁ ἀγαθὸς ἀπέβη εἰκὼν Θεοῦ, διότι ἔλαβε τὸ καθ’ ὁμοίωσιν, γενόμενος τέλειος ἐν τῇ ἀρετῇ. Μακάριος ἀνὴρ ὁ ἀγαθός!
Αθανάσιος ο Μέγας. Οι αγαθοί άνθρωποι μοιάζουν με Θεό.
Μέγας Βασίλειος. Η αγαθή πράξη δεν χάνεται. Όποιος σπείρει χάρη, θερίζει φιλία και όποιος φυτεύει αγαθότητα δρέπει αγάπη
Εἶπε Γέρων. Κάποτε πήγε ένας μοναχός σ` ένα κελί που ήταν καθαρό, περιποιημένο, αρχοντικό επίσημο. Είπε. Όπως είναι η καρδιά του Γέροντα έτσι είναι και το κελί του. Πήγε σ` ένα άλλο που ήταν ακατάστατο, αραχνιασμένο κι άνω κάτω. Είπε : Ο Γέροντας είναι καλός, ασχολείται συνέχεια με τα πνευματικά, και δεν έχει καθόλου καιρό για τα υλικά. Ήταν αγαθός ο μοναχός αυτός και τα έβλεπε όλα όμορφα. Ότι είσαι αυτό βλέπεις, ότι ζητάς αυτό βρίσκεις.
Αγ.Γρηγορίου Θεολογου. Τοῦ ἀγαθοῦ δέχεται κανείς ἀκόμη καὶ τὴν τραχύτητά του, γιατὶ ὠφελεῖ. Ἐνῶ τοῦ κακοῦ καὶ τὰ καλά του σημεῖα εἶναι ὕποπτα, γιατὶ βλάπτουν τὰ ἤθη.
Εὐριπίδης. Στοὺς ἀγαθοὺς ὑπάρχει κάθε εἶδος σωφροσύνης.
Σαπφώ. Ό,τι ωραίο και αγαθό, ό,τι αγαθό γρήγορα θα γίνει ωραίο.
Σωκράτης.Ἡ ἀγαθότης τῆς νεότητος εἶναι κάτι τὸ ἀγγελικό. Ἡ ἀγαθότης τοῦ γήρατος εἶναι κάτι τὸ θεϊκό.
ΠΕΡΙ ΑΓΑΘΩΝ
Ψαλμ. 33,11 Πλούσιοι ἐπτώχευσαν καὶ ἐπείνασαν, οἱ δὲ ἐκζητοῦντες τὸν Κύριον οὐκ ἐλαττωθήσονται παντὸς ἀγαθοῦ.
Νικηφόρου Θεοτόκη. Ὅστις θέλει τοῦ κόσμου τούτου τὰ ἀγαθά, ἐκεῖνος πρέπον εἶναι νὰ περιπατῇ τῆς ἀρετῆς τὸν δρόμον· ἡμεῖς δὲ
οἱ ἄθλιοι πιστεύομεν καὶ πειθόμεθα ὅτι τρέχοντες εἰς τοὺς κρημνοὺς τῆς ἀπωλείας, εὑρίσκομεν ἐκεῖ τὴν ἀπόλαυσιν τῶν ἀγαθῶν τῆς παρούσης ζωῆς.
Νικηφόρου Θεοτόκη. Πάντα τὰ ἀγαθά, μερίζονται εἰς τέσσαρα εἴδη· εἰς ἀγαθὰ φυσικά, τὰ ὁποῖα εἶναι ἡ εὐφυΐα, ἡ ὡραιότης, ἡ ἀνδρεία καὶ τὰ ὅμοια· εἰς ἀγαθὰ κτητά, τὰ ὁποῖα εἶναι ἡ ἐπιστήμη, ἡ σοφία, ἡ τέχνη καὶ τὰ ὅμοια· εἰς ἀγαθὰ τυχηρὰ λεγόμενα, τὰ ὁποῖα εἶναι ὁ πλοῦτος, ἡ δόξα, τὰ ἀξιώματα καὶ τὰ ὅμοια· καὶ εἰς ἀγαθὰ προαιρετικά, τὰ ὁποῖα εἶναι ἡ ἀγάπη, ἡ ὑπομονή, ἡ ὑπακοὴ καὶ αἱ λοιπαὶ προαρετικαὶ ἀρεταί.
Νικηφόρου Θεοτόκη. Πάντα τὰ ἀγαθὰ καὶ τὰ φυσικά καὶ τὰ κτητὰ καὶ τὰ τυχηρὰ εἶναι τοῦ Θεοῦ καὶ ἐξ αὐτοῦ καὶ δι’ αὐτοῦ δίδονται εἰς τοὺς ἀνθρώπους· «ὅτι ἐξ αὐτοῦ καὶ δι’ αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτὸν τὰ πάντα» (Ρωμ. ια΄, 36)·
Ἀγ.Μᾶρκος Ἐρημ Τὰ ἀγαθὰ κατορθώνονται ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους μὲ θλίψεις, ὅμοια καὶ τὰ κακὰ μὲ κενοδοξία καὶ ἡδονή.
Ἀγ.Μᾶρκος Ἐρημ «Κάθε καλὸ ἔρχεται ἀπὸ τὸν Κύριον κατ᾿ οἰκονομίαν. Αὐτὸ διαφεύγει μὲ τρόπο μυστικὸ ἀπὸ τοὺς ἀχάριστους καὶ ἀγνώμονες καὶ ὀκνηρούς».
Δημόκριτος. Ὁ προτιμῶν τὰ ἀγαθὰ τῆς ψυχῆς, προτιμᾶ τὰ θειώτερα ἀγαθά· ὁ δὲ προτιμῶν τὰ ἀγαθὰ τοῦ σώματος, προτιμᾶ τὰ ἀνθρώπινα.
Τολστόι. Πριν μιλήσουμε για τα καταναλωτικά αγαθά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε : είναι άραγε αγαθά τα καταναλωτικά προϊόντα;
Σοφοκλῆς. Τὰ ἀγαθὰ κόποις κτῶνται.
ΑΓΑΜΙΑΣ
Ουάιλντ Όσκαρ. Αναμφίβολα πως τα πιο σπουδαία έργα που έφεραν στην ανθρωπότητα το πιο μεγάλο όφελος, προέρχονται από τους ανύπαντρους και άτεκνους ανθρώπους.
ΠΕΡΙ ΑΓΑΠΗΣ
Ἰωάν-13,34-35 Ἐντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. Ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταὶ ἔστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις.
Α Ἰωάν-3,18 Τεκνία μου, μὴ ἀγαπῶμεν λόγω μηδὲ τῇ γλώσσῃ, ἀλλ' ἐν ἔργῳ καὶ ἀληθεῖα.
Α Κορ-13,4-8 Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύται, οὑ φυσιούται, οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακὸν, οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ, πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει. ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει. εἴτε δὲ προφητεῖαι, καταργηθήσονται· εἴτε γλῶσσαι, παύσονται·
εἴτε γνῶσις, καταργηθήσεται.
Ἀγ.Ἰωάν.Χρύσ. Ἡ γνήσια ἀγάπη ἀπαιτεῖ πολὺ κόπο. Γιατί πές μου, ὅταν ἄπειροι παράγοντες προσπαθοῦν νὰ μᾶς ἀπομακρύνουν ἀπὸ τὴν ἀγάπη κι ἐμεῖς ἀντιστεκόμαστε σ΄ὅλους αὐτούς, δὲν εἶναι κόπος;
Ἀγ.Ἰωάν.Χρύσ. Μόνο ἐκεῖνος ἀγαπάει ἀληθινά, ποὺ ἐπιδιώκει ὅσα συμφέρουν τὸν ἀγαπώμενον . ὅποιος δὲν ἐπιδιώκει τὸ καλό του ἀγαπώμενου κι ἂν μυριάκις λέγει ὅτι ἀγαπᾶ, εἶναι ὁ χειρότερος ἀπὸ ὅλους τους ἐχθρούς.
Ἀγ.Ἰωάν.Χρύσ. Αὐτὴ εἶναι εἰλικρινὴς ἀγάπη καὶ ἀγάπη πραγματική, ὅταν χωρὶς νὰ εἴμαστε καθόλου χρήσιμοι σ' αὐτὸν πού μας ἀγαπᾶ, ἐν τούτοις ἀγαπιόμαστε ἀπ' αὐτόν. Γιατί μας ἀγαπᾶ ὄχι γιὰ νὰ λάβει ἀλλὰ γιὰ νὰ δώσει.
Ἀγ.Σιλουανοῦ. Εκ της αγάπης προς τον αδελφόν έρχεται η χάρις, και διά της αγάπης προς τον αδελφόν φυλάττεται. Εάν όμως δεν αγαπώμεν τον αδελφόν, τότε και η αγάπη του Θεού δεν έρχεται εις την ψυχήν, ένεκα της κατακρίσεως ή του μίσους προς τον αδελφόν.
Αββάς Ναζάριος Ὅπου δεν υπάρχει αγάπη και φόβος Θεού, υπάρχει κάθε είδος αταξίας και πονηρίας.
Σίλλερ.Ὄταν δὲν ἔχει κανείς ἐκεῖνο πού ἀγαπᾶ, πρέπει νὰ ἀγαπᾶ έκεῖνο πού ἔχει.
Τυμφρηστὸς Ἀγάπη! Σὺ μόνη γεμίζεις χαρὰ καὶ ἡδονὴ τὴν ψυχή μας, σὺ μόνη εἶσαι ὅλων τῶν ἀγαθῶν ἡ πηγή, ἐφ’ ὅσον εἶναι μαζύ σου ἡ ἀρετὴ καὶ ἡ σωφροσύνη.
Α. Πανσέληνος. Είναι καλύτερο ν' αγαπάς έναν άνθρωπο που δεν αξίζει την αγάπη σου παρά να μισείς κάποιον που αξίζει το μίσος σου.
Χ. Ρόουλεντ. Αληθινή αγάπη δεν είναι εκείνη που αντέχει το μακρόχρονο χωρισμό, αλλά εκείνη που αντέχει την μακρόχρονη οικειότητα.
Λ. Τολστόι. Πάντα νομίζουμε πως μας αγαπάνε γιατί είμαστε καλοί. Και δεν μπορούμε να καταλάβουμε πως μας αγαπάνε αφού είναι καλοί εκείνοι που μας αγαπάνε.
Λ. Μπερνέ. Περισσότερο ασχολούμαστε με το να κρύβουμε την αγάπη μας, παρά με το να κρύβουμε το μίσος μας.
Τζένσον. Πρέπει να αγαπάς τον πλησίον σου σάν τον εαυτό σου. Τους άλλους είναι εύκολο να τους αγαπάς, βρίσκονται πιο μακριά.
Μ. Λ. Κίνγκ Το σκοτάδι δεν μπορεί να καταπολεμήσει το σκοτάδι. Μόνο το φως μπορεί να το κάνει αυτό. Το μίσος δεν μπορεί να καταπολεμήσει το μίσος. Μόνο η αγάπη μπορεί να το κάνει αυτό.
Βίας. Φίλει ὡς μισήσων καὶ μίσει ὡς φιλήσων. (Νὰ ἀγαπᾶς ὅπως θὰ μισῆς καὶ νὰ μισῆς ὅπως θ’ ἀγαπᾶς).
Γ. Σάνδη. Μόνο δυο ευτυχίες υπάρχουν στη ζωή. Ν’ αγαπάς και ν’ αγαπιέσαι.
Αγνώστου. Μπορείς να δίνεις χωρίς να αγαπάς, αλλά δεν μπορείς να αγαπάς χωρίς να δίνεις.
Λὰ Ροσφουκὼ Ἀγαποῦμε πάντα ὅσους μᾶς θαυμάζουν, μὰ δὲν ἀγαποῦμε πάντα ὅσους θαυμάζουμε.
Λάο Τσε. Το να σ' αγαπάει κάποιος βαθιά σου δίνει δύναμη. Το να αγαπάς κάποιον βαθιά σου δίνει θάρρος.
Αγνώστου. Να πεις «Σ’ αγαπώ» θα χρειαστούν δυο δευτερόλεπτα, αλλά να δείξεις πώς, χρειάζεται ολόκληρη ζωή.
Αριστοτέλης Κανένας δεν αγαπάει πραγματικά εκείνον που φοβάται.
Βίκτωρ Ουγκώ. Η πιο μεγάλη ευτυχία στη ζωή είναι η πεποίθηση ότι μας αγαπούν.
Θαλής ο Μιλήσιος. Δεν υπάρχει τίποτε ισχυρότερο από την αγάπη, γιατί όλα υποτάσονται σε αυτήν.
Γ. Σω. Η αγάπη βλέπει με το τηλεσκόπιο, ο φθόνος με το μικροσκόπιο.
Α. Βαμπίλοφ. Εάν θέλετε ν' αγαπήσετε, πρώτα απ' όλα να μάθετε να συγχωρείτε.
Ντ. Ντόντρίντζ. Εάν κανένας δεν σας αγαπάει, να είστε σίγουρος ότι φταίτε εσείς ο ίδιος.
Λ. Κούμορ. Ο καθένας ονειρεύεται ν' αποκτήσει τέτοια αγάπη, που αυτός δεν αξίζει.
Σοφοκλής. Δεν γεννήθηκα για να μισώ, αλλά μονάχα να αγαπώ.
Σολομῶν Τὸ μίσος δημιουργεῖ φιλονικείες, μὰ ἡ ἀγάπη καλύπτει τὰ σφάλματα.
Σαίξπηρ Γουίλλιαμ. Δεν αγαπούν εκείνοι που δεν δείχνουν την αγάπη τους.
Θ. Χατζής. Όσοι αγαπούν, ούτε απατούν, ούτε απαιτούν, ούτε επαιτούν.
Ντρύντεν Οἱ πόνοι τῆς ἀγάπης εἶναι γλυκύτεροι ἀπ’ ὅλες τὶς ἄλλες ἀπολαύσεις.
Λα'ι'κή Παροιμία. Όταν αγαπά κανείς η ψυχή χορεύει στα μάτια. --- Όπου αγαπά γνωρίζεται απ’ την περπατησιά του.
Λα'ι'κή Παροιμία. Όποιος θέλει να αγαπήσει θέλει να χασομερίσει θέλει γρόσια να χαλάσει και να μή τα λογαριάσει.
Λα'ι'κή Παροιμία. Χωρὶς ἀέρα τὸ πουλί, χωρὶς νερὸ τὸ ψάρι, χωρὶς ἀγάπη δὲ βαστοῦν κόρη καὶ παλικάρι.
Λα'ι'κή Παροιμία. Κάλιο μακριά κι αγαπημένοι, παρά κοντά και μαλωμένοι.
Λα'ι'κή Παροιμία. Όποιος δεν έχει παιδιά δεν γνώρισε τι θα πεί αγάπη.
Λα'ι'κή Παροιμία. Όταν θες να σ’ αγαπούν, άργε να σ’ επιθυμούν.
Λα'ι'κή Παροιμία. Κοντακιανός λογαριασμός, παντοτινή αγάπη.
Λα'ι'κή Παροιμία. Αν δεν έχεις ό,τι αγαπάς, αγάπα ό,τι έχεις.
Λα'ι'κή Παροιμία. Αν ένα φίδι σ’ αγαπά, κάνε το ‘συ βραχιόλι.
Λα'ι'κή Παροιμία. Αγάπη δίχως πείσματα δεν έχει νοστιμάδα.
Λα'ι'κή Παροιμία. Όπου αγαπάς, μην πολυσυχνάζεις.
Λα'ι'κή Παροιμία. Όποιος αγαπάει παιδεύει.
ΠΕΡΙ ΑΓΑΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ
Ματθ. 5,43-45 Ἠκούσατε ὅτι ἐῤῥέθη, ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου καὶ μισήσεις τὸν ἐχθρόν σου. Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν, ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν, εὐλογείτε τοὺς καταρωμενους ὑμᾶς, καλῶς ποιῆτε τοῖς μισοῦσιν ὑμᾶς. Ὅπως γένησθε υἱοὶ τοῦ πατρὸς ὑμῶν τοῦ ἓν οὐρανοῖς ὅτι τὸν ἥλιον αὐτοῦ ἀνατέλλει ἐπὶ πονηροὺς καὶ ἀγαθοὺς καὶ βρέχει ἐπὶ δικαίους καὶ ἀδίκους.
Ἀγ.Ἰωάν.Χρύσ. Μιμεῖται τὸν Θεὸν ἐκεῖνος ποὺ εὐγεργετεῖ τοὺς ἐχθρούς του, ἔστω κι ἂν μένουν ἀδιώρθωτοι. Καὶ ὁ Θεὸς τὸ ἴδιο κάνει ἀνατέλει τὸν ἥλιόν του γιὰ πονηροὺς καὶ ἀγαθούς.
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Είναι μεγάλη η αρετή τού δικαίου, όταν έχει τούς ίδιους φίλους μέ τον Θεόν, όπως ακριβώς είναι μεγάλη κακία, όταν τούς φίλους τού Θεού τούς έχει εχθρούς καί τούς εχθρούς φίλους. Όπως ακριβώς λοιπόν λέγεται ότι ο Θεός έχει εχθρούς, χωρίς νά τούς μισεί καί χωρίς νά τούς αποστρέφεται, αλλά σιχαίνεται μόνο τίς πονηρές τους πράξεις, έτσι καί ο δίκαιος έχει εχθρούς, χωρίς νά τούς πολεμάει, αλλά μόνο αποστρέφεται τήν πονηρία τους.
Κλήμεντος Ἀλεξανδρέως. Τὸ νὰ ἀγαπᾶμε τοὺς ἐχθροὺς δὲν σημαίνει νὰ ἀγαπᾶμε τὸ κακό, οὔτε τὴν ἀσέβεια, οὔτε τὴ μοιχεία ἤ τὴν κλοπή, ἀλλὰ τὸν κλέφτη, καὶ τὸν μοιχό· ὄχι βέβαια ὡς πρὸς τὴν ἁμαρτία ποὺ κάνει καὶ τὴν ὅποια του ἐνέργεια μὲ τὴν ὁποία μολύνει τὸ ὄνομα τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλὰ ἐπειδὴ εἶναι ἄνθρωπος καὶ πλάσμα τοῦ Θεοῦ. Ἐξάλλου ἡ ἁμαρτία εἶναι ἐνέργεια καὶ ὄχι οὐσία, γι’ αὐτὸ καὶ δὲν εἶναι δημιούργημα τοῦ Θεοῦ.
Όσιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. "Η αγάπη για τους εχθρούς δεν είναι δυνατή, παρά μόνο με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος".
ΠΕΡΙ ΑΓΑΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ
Α Ιωάν. 5,2 Ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι ἀγαπῶμεν τὰ τέκνα τοῦ Θεοῦ, ὅταν τὸν Θεὸν ἀγαπῶμεν καὶ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ τηρῶμεν.
Α Ἰωάν-5,3 Αὔτη γάρ ἐστιν ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ἵνα τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ τηρῶμεν, καὶ οἱ ἐντολαὶ αὐτοῦ βαρεῖαι οὔκ εἰσιν
Ιωάν. 14,15 Ἐὰν ἀγαπᾶτέ με, τὰς ἐντολὰς τὰς ἐμὰς τηρήσατε,
Ἰωάν-14,23-24 Ἐὰν τὶς ἀγαπᾷ με, τὸν λόγο μου τηρήσει, καὶ ὁ πατήρ μου ἀγαπήσει αὐτόν, καὶ πρὸς αὐτὸν ἐλευσόμεθα καὶ μονὴν παρ' αὐτὼ ποιήσομεν. Ὁ μὴ ἀγαπῶν μὲ τοὺς λόγους μου οὑ τηρεῖ· ...
Νικηφ.Θεοτόκη. Ὁ Θεὸς ἐνομοθέτησε πόσον πρέπει νὰ ἀγαπῶμεν αὐτόν· «ἀγαπήσεις, λέγει, Κύριον τὸν Θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου, καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου, καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου, καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου» (Μάρκ. ιβ΄, 30).
Νικηφόρου Θεοτόκη. Ὅστις λοιπόν δὲν ἀγαπᾶ τὸν πλησίον αὐτοῦ, ἀλλά μάλιστα καὶ βλάπτει αὐτόν, ἐκείνος οὔτε καὶ τὸν Θεὸν ἀγαπᾶ. «Ἐάν τις εἴπη, ὅτι ἀγαπῶ τὸν Θεὸν, καὶ τὸν ἀδελφὸν αὑτοῦ μισῆ, ψεύστης ἐστίν· ὁ γὰρ μὴ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ,
ὅν ἑώρακε, τὸν Θεὸν, ὅν οὐχ ἑώρακε, πῶς δύναται ἀγαπᾶν;» (Α Ιωάν. δ. 20).
Ἀγ.Νείλου. Νὰ ἀγαπᾶς τὸν Θεό, καὶ πάνω ἀπὸ αὐτὸν νὰ μὴ συμπονεῖς τοὺς συγγενεῖς σου, μήπως καὶ φανεῖς, σύμφωνα μὲ τὰ δικά του λόγια, ἀνάξιός του, πρᾶγμα ποὺ δὲ θέλεις.
Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. "Να σέβεσαι το Θεό με έργα σεμνά, να Τον υμνείς με λόγια και να Τον τιμάς με τη σκέψη".
Αγιος Μάξιμος ο Ομολογητής. Όποιος αγαπά το θεό, δεν λυπεί ούτε λυπάται από κανένα για πρόσκαιρα πράγματα.
ΠΕΡΙ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ
Ἀγ.Ἰωάν.Χρύσ. Μένωμεν τῇ ἀναγνώσει τῶν θείων Γραφῶν. Ἡ δὲ τῶν Γραφῶν ἀνάγνωσις Θεοῦ ὁμιλία ἐστί.
Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος. «Μέγας κρημνός και μέγα βάραθρο η των Γραφών άγνοια, μεγάλη δε προδοσία σωτηρίας το μηδένα των θείων νόμων ειδέναι».
Ἀγ.Ἰωάν.Χρύσ. Στὶς Γραφὲς δὲν ὑπάρχει τίποτε τὸ στραβό, τίποτε τὸ διεστραμένο, τίποτε τὸ ἀσαφές, τίποτε τὸ χαριστικὸ ἢ ἐχθρικό, ἀλλὰ ὅλα λέγονται γιὰ τὸ συμφέρον καὶ τὴν ὠφέλεια τοῦ ἀνθρώπου.
Ἀγ.Ἰωάν.Χρύσ. Ἡ φύση τῶν θείων λόγων εἶναι τέτοια, ὥστε μέσα σὲ λίγα λόγια νὰ παρουσιάζει μεγάλο πλοῦτο νοημάτων καὶ νὰ χαρίζει ἀνέκφραστο καὶ ἀπερίγραπτο θησαυρὸ σ' αὐτοὺς ποὺ θέλουν νὰ ἐρευνοῦν μὲ ἀκρίβεια τὴν ἀλήθεια.
Ἀγ.Ἰ.Χρύσ. Ἐκ πάντων τῶν πονηρῶν λογισμῶν ὥσπερ ἐκ μέσου φλογὸς ἐξαρπάζει, τὴν ψυχὴν ἡ τῶν θείων Γραφῶν ἀνάγνωσις.
Μέγας Ἀθανάσιος. Οὐκ ἄλλως κατορθεῖται ἀρετὴ καὶ ἀποχὴ κακῶν εἰμὴ διὰ μελέτης τῶν Ἁγίων Γραφῶν.
Ἀγ.Ἰσαὰκ ὁ Σύρος. Σχόλασον σεαυτὸν διὰ παντὸς ἐν τῇ μελέτη τῆς ἀναγνώσεως τῶν γραφῶν, ἐν ἀκριβῆ καταννοήσει, ἵνα μὴ προφάσει τῆς ἀργίας τοῦ νοῦ μολυνθῇ ἡ ὅρασίς σου ἐν ἀκολάστοις ἀλλοτρίοις μολυσμοῖς.
Άγιος Ισαάκ ο Σύρος. "Η συνεχής μελέτη των θείων Γραφών είναι το φως της ψυχής και μας προφυλάσσει από τα πάθη".
ΠΕΡΙ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
Ἁββᾶς Μακάριος Αιγύπτιος. Η ψυχή τότε γνωρίζει ότι συνέλαβε πνεύμα άγιον όταν παύσουν να κινούνται τα πάθη. Δώσε αίμα και λάβε πνεύμα!
Μέγ. Αθανάσιος. Ημείς δε χωρίς μεν του Πνεύματος ξένοι και μακράν εσμέν του Θεού· τη δε του Πνεύματος μετοχή συναπτόμεθα τη θεότητι· ώστε το είναι ημάς εν τω Πατρί μη ημέτερον ειναι, αλλά του Πνεύματος του εν ημίν όντος και εν ημίν μένοντος.
Δαμασκηνοῦ Στουδίτου. Ἑπτὰ χαρίσματα εἶναι τοῦ Παναγίου Πνεύματος, ὡς τὸ λέγει ὁ Προφήτης Ἠσαΐας, τῆς σοφίας τῆς συνέσεως, τῆς γνώσεως, τῆς εὐσεβείας, τῆς ἰσχύος, τῆς βουλῆς, καὶ τοῦ φόβου.
Δαμασκηνοῦ Στουδίτου. Ἑπτὰ καρποὺς ὁρίζει ὁ Ἀπ.Παύλος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἀγάπην, χαρὰν, εἰρὴνην, μακροθυμίαν, πίστιν, πραότητα καὶ ἐγκράτειαν.
ΠΕΡΙ ΑΓΙΩΝ
Ψαλμ. 15,3 Τοῖς ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ αὐτοῦ ἐθαυμάστωσεν ὁ Κύριος, πάντα τὰ θελήματα αὐτοῦ ἐν αὐτοῖς.
Ψαλμ. 33,10 Φοβήθητε τὸν Κύριον πάντες οἱ ἅγιοι αὐτοῦ, ὅτι οὐκ ἔστιν ὑστέρημα τοῖς φοβουμένοις αὐτόν.
Είπε γέρων. Σήμερα κοιτάζουμε να αγιάσουμε με λίγο κόπο.
Ἀγ.Νείλου. Νὰ χαίρεσαι μὲ τὴ συνάντηση τῶν ἁγίων. Γιατὶ μέσω αὐτῶν ἐμφανίζεται ὁ Θεός.
Αγ. Γρηγόριος Παλαμάς «Οι άγιοι ού διανοούνται τα θεία, αλλά πάσχουν τα θεία»
Ἀγ.Νείλου. Νὰ φροντίζεις ὥστε πάντοτε νὰ κερδίζεις κάτι ἀπὸ τὴ θέα τῶν ἁγίων.Νὰ παρατηρεῖς τὸ βλέμμα καὶ τὴν ἐμφάνισή τους, γιατὶ καὶ τὰ δύο εἶναι ὠφέλιμα. Τοὺς πραγματικὰ ἅγιους νὰ τοὺς διακρίνεις ἀπὸ τὰ ἔργα τους.
Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος. "Όταν το λιοντάρι βρυχάται, όλα τα άγρια ζώα τα τρέπει σε φυγή. Όταν ο Άγιος ομιλεί, από παντού εκδιώκει τους δαίμονες".
Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος. «Οι άγιοι άν κάνουν κάτι κακό δεν το κρύβουν, δεν διστάζουν να το ποῦν και κλαίνε κάθε μέρα· άν κάνουν κάτι καλό και μεγάλο το κρύβουν από τους ανθρώπους, και το λησμονούν»
Άγ. Νικόλαος Καβάσιλας. Ο άγιος αγαπά όχι αυτό που του αρέσει προσωπικά αλλά αυτό που αρέσει του Χριστού. Τον εαυτό του τον παρατά και προς τον Χριστό τρέχει. Τη φτώχεια του λησμονά και στον πλούτο Εκείνου ελπίζει. Γιατί η δύναμη της αγάπης είναι αυτή που κάνει αυτούς που αγαπούν τα καλά να μοιράζονται. Η δε θέληση και η επιθυμία των αγίων όλη αναλώνονται στον Θεό.
Πάτερ Αββακούμ Πες μου είναι δυνατό για ένα που ζει στο κόσμο να πετύχει την αγιότητα; Είναι πολύ δύσκολο απάντησε , αλλά όχι αδύνατον. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει ότι δεν είναι ο τόπος, αλλά ο τρόπος που κάνει αγίους.
Ἀγ.Σιλουανοῦ. Οι ‘Αγιοι ακούουν των προσευχών ημών και έχουν από Θεού την δύναμιν, ίνα βοηθούν ημάς. Τούτο είναι γνωστό εις όλον το γένος των χριστιανών.
Ἀγ.Σιλουανοῦ. Επικαλείσθε μετά πίστεως την Θεοτόκον και τους Αγίους. Ούτοι ακούουν των προσευχών ημών και γνωρίζουν και τους διαλογισμούς ημών.
Λα'ι'κή Παροιμία. Δὲν εἶναι ὅλοι ἅγιοι, ὅσοι πηγαίνουν στὴν ἐκκλησία.
Λα'ι'κή Παροιμία. Μην τάξεις σ' άγιο κερί και σε παιδί κουλούρι.
Λα'ι'κή Παροιμία. Κανένας δεν άγιασε στον τόπο του.
Λα'ι'κή Παροιμία. Αν δε δώσεις, δεν αγιάζεις.
ΠΕΡΙ ΑΓΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΑΘΕΙΑΣ
Ἀγ.Μᾶρκος Ἐρημ Ὅλων τῶν κακῶν προηγεῖται ἡ ἄγνοια· δεύτερη μετὰ ἀπὸ αὐτὴν ἔρχεται ἡ ἀπιστία.
Ἀγ.Ἰωάν.Χρύσ. Καλύτερα νὰ ἀγνοεῖς παντελῶς κάτι, παρὰ νὰ τὸ μαθαίνεις ἐσφαλμένα· γιατί τὸ πρῶτο δὲν μπορεῖ νὰ κατηγορηθεῖ, ἐνῷ τὸ δεύτερο ἀπεστέρηται συγγνώμης. ... Καὶ γιατί σὲ πλάκα καθαρὴ εὔκολα θὰ μποροῦσε κάποιος νὰ γράψει ὅτι θὰ ἤθελε, σὲ γραμμένη ὅμως δὲν γίνεται πιὰ αὐτὸ μὲ τὸν ἴδιο τρόπο· γιατί πρέπει προηγουμένως νὰ σβήσει κανεὶς αὐτὰ ποὺ γράφτηκαν ἐσφαλμένα.
Ἀγ.Ἰωάν.Χρύσ. Τὸ νὰ ἀγνοοῦμε τοὺς ἑαυτούς μας εἶναι φοβερότερο ἀπὸ τὴν χειρότερη μορφὴ μανίας καὶ παραλογισμοῦ· ἡ μανία εἶναι φυσικὸ νόσημα, ἐνῷ ἡ ἄγνοια τοῦ ἑαυτοῦ μας εἶναι ἀποτέλσμα διεφθαρμένης προαιρέσεως.
Ἀγ.Διδύμου. Ἐὰν κανεὶς σφάλλει γιὰ πρώτη φορὰ ἀπὸ ἄγνοια, δὲν εἶναι ἄξιος τιμωρίας, διότι τιμωρεῖται ἐκεῖνος ποὺ ἁμαρτάνει ἀπὸ συνήθεια.
Ἀγ.Μᾶρκος Ἐρημ Ἡ ἄγνοιά μας κάνει νὰ ἀντιλέγουμε σ' αὐτὰ ποὺ εἶναι ὠφέλιμα, καὶ ὅταν ἀποθρασύνεται αὐτὴ αὐξάνει τὶς κακίες ποὺ ὑπάρχουν μέσα μας.
Ἀγ.Μᾶρκος Ἐρημ Ὅποιος ἀγνοεῖ τὴν ἐνέδρα τῶν ἐχθρῶν, σφάζεται εὔκολα, καὶ ὅποιος δὲν γνωρίζει τὶς αἰτίες τῶν παθῶν, καταπίπτει εὐκόλως.
Βενιαμίν Ντισραέλι. Το να έχεις συνειδητοποιήσει ότι έχεις άγνοια των γεγονότων, είναι ένα μεγάλο βήμα προς τη γνώση.
Henry Kissinger. Για να είναι κανείς απολύτως σίγουρος για κάτι, πρέπει να ξέρει τα πάντα ή απολύτως τίποτα γι' αυτό.
Wayne Dyer. Η ύψιστη μορφή άγνοιας είναι όταν απορρίπτεις κάτι που δεν ξέρεις τίποτε γι’ αυτό.
Θουκυδίδης. Ἀμαθίη μὲν θράσος, λογισμὸς δὲ ὄκνον φέρει. (Ἡ ἀμάθεια φέρνει θράσος, ἡ σκέψη δὲ ὀκνηρία).
Σενέκας. Ο γνωστικός άνθρωπος αναγνωρίζει τον αμαθή, γιατί υπήρξε κι ο ίδιος αμαθής. Αντίθετα, ο αμαθής δεν αναγνωρίζει τον γνωστικό, γιατί αυτός ο ίδιος δεν υπήρξε ποτέ γνωστικός.
Πλάτων. Ἐξ ἀμαθείας πάντα κακὰ πᾶσιν ἐρρίζεται. (Ὅλα τὰ κακὰ σ’ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους ἔχουν τὴ ρίζα τους στὴν ἀμάθεια).
Πλάτων. Σοφία πάντων κάλλιστον, η δε αμάθεια πάντων κάκιστον.
Ακινάτης Θωμάς. Να φυλάγεσαι από τον άνθρωπο του ενός βιβλίου.
Ο. Μπέτλινγκ. Ο αμαθής είναι σαν το ντέφι: κάνει θόρυβο χάρη στην κενότητά του.Λάο Τσε. Το να ξέρεις ότι δεν ξέρεις είναι το καλύτερο. Το να υποκρίνεσαι ότι ξέρεις, ενώ δεν ξέρεις, είναι αρρώστια.
Ανωνύμου. H άγνοια είναι σαν ένα σάπιο δόντι. Την καταλαβαίνεις μόλις ο άλλος ανοίξει το στόμα του.
Vauvenargues. Περισσότερα είναι τα άχρηστα πράγματα που ξέρουμε από τα αναγκαία που αγνοούμε.
Isaak Asimov. Αν η γνώση δηµιουργεί προβλήματα, η άγνοια σίγουρα δεν µπορεί να τα λύσει.
Σωκράτης. Αλλίμονο σ’ αυτούς που δεν ξέρουν ότι δεν ξέρουν αυτά που δεν ξέρουν.
Ταλλεϋράνδρος. Πότε δὲν προχωρεῖς τόσο πολύ, ὄσο ὄταν δὲν ξέρεις ποῦ πηγαίνεις.
Jean Baptiste Say. Η άγνοια συνδέεται με τη ρουτίνα, εχθρό κάθε τελειοποίησης.
Derek Bock. Αν νομίζεις ότι η μόρφωση είναι ακριβή, δοκίμασε την άγνοια.
Ανωνύμου. Όσα πιο λίγα ξέρει κανείς, τόσο πιο πολύ θέλει να τα πει.
Βενιαμίν Φραγκλίνος. Ο ενθουσιασμός είναι τέκνο της αμάθειας.
Robert Browning. Η άγνοια δεν είναι αθωότητα, είναι αμαρτία.
Σενέκας. Η αιτία του φόβου είναι η άγνοια
Λα'ι'κή Παροιμία. Ἡ ἄγνοια φλυαρεῖ.
ΠΕΡΙ ΑΓΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΝΟΤΗΤΟΣ
Λα'ι'κή Παροιμία. Σ’ αυτόν που είναι αγνός μπορούμε να ’χουμε εμπιστοσύνη.
Λα'ι'κή Παροιμία. Στο μάλαμα σκουριά δεν πιάνει.
ΠΕΡΙ ΑΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ
Ἄγ.Νεκτάριος Ἀγνωμοσύνη εἶναι ἡ ἐπιλησμοσύνη τῆς γενομένης εὐεργεσίας καὶ ἡ ἔλλειψις παντὸς φιλῖου συναισθήματος πρὸς τὸν εὐεργέτην. Ἀχαριστία δὲ ἡ ἀπροθυμία πρὸς ἀνταπόδοση τῆς χάριτος.
Ἄγ.Νεκτάριος Ὁ ἀγνώμων ἔχει ἀναίσθητη ψυχή, διότι ἀναισθητεῖ πρὸς τὴν ἐπίδραση τῆς εὐεργεσίας. Ἔχει καρδία ἀσυμπαθῆ, διότι οὐδεμία συμπάθεια γεννᾶται πρὸς τὸν εὐεργέτη, οὐδὲν συναίσθημα ἀγάπης ἀναπτύσσεται.
Ἄγ.Νεκτάριος Ὁ ἀγνώμων οὔτε τὸν Θεὸν ἀγαπᾶ τὸν ἐμπιπλώντα ἐν ἀγαθοὶς τὴν ἐπιθυμίαν αὐτοῦ . διότι ἀφοῦ τὸν εὐεργέτην αὐτοῦ δὲν ἀγαπᾶ, ὂν εἶδε, τὸ Θεὸν ὂν δὲν εἶδεν, πῶς δύναται ἀγαπᾶν;
Ἄγ.Νεκτάριος Ὁ ἀγνώμων ἔχει νοῦν διεστραμένον, διότι διὰ παραλογισμῶν πείθει αὐτόν, ὅτι οὐδεμίας χάριτος εἶναι ὀφειλέτης στὸν εὐεργέτη του, καὶ οὐδεμίαν ὀφείλει σὲ αὐτὸν ευγνωμοσύνην.
Ἄγ.Νεκτάριος Ὁ ἀγνώμων εἶναι ἄνθρωπος ἐπικίνδυνος στὸν εὐεργέτη, διότι ἡ εὐεργεσία ἡ μὴ τίκτουσα ἀγάπην εἰς τὴν καρδίαν κυοφορεῖ μῖσος ἐν αὐτῇ.
Ἄγ.Νεκτάριος Ὁ εὐεργέτης διὰ τῆς εὐεργεσίας τοῦ πρὸς τὸν ἀγνώμονα ἐκτήσατο ἕνα ἐπὶ πλέον ἐχθρόν, καὶ ὀφείλει νὰ φυλλάσεται ἀπ' αὐτοῦ.
Ἄγ.Νεκτάριος Ἡ εὐεργεσία ἐν τὴ ψυχὴ τοῦ ἀγνώμονος τίκτει θλῖψιν, ἡ δὲ θλῖψις ἀνίαν, ἡ δὲ ἀνία μῖσος, τὸ δὲ μῖσος ἔχθραν, πρὸς τὸν εὐεργέτην.
Ἄγ.Ἰωάν.Χρύσ. Ὅσο περισσότερο εὐεργετεῖται κανεὶς ἀπὸ τὸ Θεό, τόσο μεγαλύτερης τιμωρίας γίνεται ὑπεύθυνος, ὅταν δείχνει ἀγνωμοσύνη, ἀφοῦ οὔτε μὲ τὴν τιμὴ ποὺ τοῦ γίνεται δὲν γίνεται καλύτερος.
ΠΕΡΙ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Σειρ-20,12 Ἔστιν ἀγοράζων πολλὰ ὁλίγου καὶ ἀποτίννύων αὐτὰ ἐπταπλάσιον.
Σειρ-26,29 Μόλις ἐξελείται ἔμπορος ἀπὸ πλημμελείας, καὶ οὐ δικαιωσθήσεται κάπηλος ἀπὸ ἀμαρτίας.
Λ. Τολστόι. Όλο το εμπόριο των πολυτελειών του κόσμου υπάρχει μόνο χάρη στις απαιτήσεις της γυναίκας.
Αγνώστου. Όλο και πιο δύσκολο να συναντήσεις έναν άνθρωπο ο οποίος δεν προσπαθεί να σου πουλήσει κάτι.
Λα'ι'κή Παροιμία. Παίνευε τα βουνά κι αγόραζε στον κάμπο. (Για να αγοράσουν φτηνά όσα έχουν αξία, επαινούν τα ασήμαντα.)
Λα'ι'κή Παροιμία. Του εμπόρου η τύχη κρέμεται απ’ την αλλαγή του ανέμου και τις διαθέσεις της θάλασσας.
Ἀγγλική Παροιμία. Αγοράζεις γη, αγοράζεις και τις πέτρες. Αγοράζεις κρέας, αγοράζεις και τα κόκαλα.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ἡ φτήνεια τρώγει τὸν παρᾶ (παρασύρεται κανεὶς καὶ ἀγοράζει περισσότερα).
Λα'ι'κή Παροιμία. Ο διάβολος γίδια δεν είχε και τυρί πούλαγε. (απατεώνας- πονηρός)
Ἀγγλική Παροιμία. Γιατί ν' αγοράσεις μια αγελάδα, όταν το γάλα είναι τόσο φτηνό.
Ἀγγλική Παροιμία. Φρόντισε το μαγαζί σου και το μαγαζί σου θα φροντίσει εσένα.
Λα'ι'κή Παροιμία. Οι αγοραστές χρειάζονται εκατό μάτια κι οι πωλητές κανένα.
Λα'ι'κή Παροιμία. Εγώ στραβώνω και πουλώ, εσύ άνοιξε τα μάτια σου και πάρε.
Τσεχική παροιμία. Μην αγοράζεις με τ' αυτιά σου, αλλά με τα μάτια σου.
Ἀγγλική Παροιμία. Όποιος πληρώνει από πριν, δεν εξυπηρετείται σωστά.
Λα'ι'κή Παροιμία. Διαλέγοντας – διαλέγοντας πέρνεις τ’ αποδιαλεούδια.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ἀπὸ πλοῖο ποὺ βουλιάζει, ὅ,τι σώσεις κέρδος τὸ ’χεις.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ό,τι έχει ο καθένας στην πανέρα του, αυτό διαλαλεί.
Λα'ι'κή Παροιμία. Αὐγὸ ἂν πάρης ἀπ’ αὐτόν, κροκὸ δὲ θὰ ’βρης μέσα.
Εβραϊκή παροιμία. Μην ανοίγεις μαγαζί αν δεν ξέρεις να χαμογελάς.
Λα'ι'κή Παροιμία. Κάλλιο πέντε και στο χέρι παρά δέκα και καρτέρει.
Λα'ι'κή Παροιμία. Το εμπόριο δεν ξέρει ούτε φιλίες ούτε ευγένειες.
Λα'ι'κή Παροιμία. Όποιος πολύ απλώνεται, γρήγορα μαζεύεται.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ακριβός στα πίτουρα και φτηνός στο αλέυρι.
Λα'ι'κή Παροιμία. Όταν δεις ακρίβεια, καρτέρει και τη φθήνεια.
Λα'ι'κή Παροιμία. Το ακριβό πράγμα έχει τον παρά του μέσα.
Λα'ι'κή Παροιμία. Όποιος αγοράζει διάβολο, διάβολο πουλά.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ἡ πραμάτεια (τὸ ἐμπόριο) θέλει μάτια.
Ἀρχαίον Ρήτόν. Οὐκ κἂν λάβῃς παρὰ τοῦ μὴ ἔχοντος.
Λα'ι'κή Παροιμία. Πούλαγε ακριβά και ζύγιαζε σωστά.
Λα'ι'κή Παροιμία. Μην αγοράζεις γουρούνι στο σακί.
Ἀγγλική Παροιμία. Το εμπόριο ακολουθεί τη σημαία.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ψάρια στο γιαλό, τόσο τα πουλώ.
Ἀρχαία Ρήση. Ἐν τῇ παλάμη καὶ οὔτω βοήσωμεν.
Λα'ι'κή Παροιμία. Βλέπε μόστρα κι ἀγόραζε πανί.
Λα'ι'κή Παροιμία. Συχνοπούλα και λιγοκέρδιζε.
Ἀγγλική Παροιμία. Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο.
Λα'ι'κή Παροιμία. Το ακριβό είναι και φτηνό.
ΠΕΡΙ ΑΓΧΟΥΣ
Γέροντας Πορφύριος. "Το άγχος καταπολεμείται με την εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού και τον καλόν αγώνα".
Γέρων Παΐσιος. Πρέπει να απλοποιήσουμε την ζωή μας. Η πολυτέλεια κουράζει. Είναι μερικοί που συνεχεία θέλουν να αλλάζουν έπιπλα κλπ. Τρέχουν μετά να βγάλουν περισσότερα χρήματα και έτσι γεμίζουν άγχος.
Γέρων Παΐσιος. Σήμερα τον ζαλίζουν τον άνθρωπο. Τα χτυπάνε τα καημένα τα παιδιά από δω και από κει με διάφορες θεωρίες, τα πιάνει μετά φόβος, άγχος και ξεσπάνε στα ναρκωτικά και την διασκέδαση. Αλλά αυτή η κοσμική διασκέδαση προσθέτει άγχος.
Charles Haddon Spurgeon. Το άγχος δεν αδειάζει το αύριο από τις λύπες του, αλλά αδειάζει το σήμερα από τη δύναμή του.
Επίκτητος. Ταράττει τους ανθρώπους ου τα πράγματα, αλλά τα περί των πραγμάτων δόγματα.
Επίκτητος. Ει βούλει άλυπον βίον ζην, τα μέλλοντα συμβαίνειν ως ήδη συμβεβηκότα λογίζου.
Λα'ι'κή Παροιμία. Μια στενοχώρια που μοιράζεται είναι μισή στενοχώρια.
Λα'ι'κή Παροιμία. Οἱ πολλὲς φροντίδες ἄσπρισαν τὶς τρίχες.
ΠΕΡΙ ΑΓΩΝΟΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΖΩΜΕΝΩΝ
Α Κορ. 9,25 Πᾶς δὲ ὁ ἀγωνιζόμενος πάντα ἐγκρατεύεται, ἐκεῖνοι μὲν οὖν ἵνα φθαρτὸν στέφανον λάβωσιν, ἡμεῖς δὲ ἄφθαρτον.
Λουκ. 13,24 Ἀγωνίζεσθε εἰσελθεῖν διὰ τῆς στενῆς πύλης· ὅτι πολλοί, λέγω ὑμῖν, ζητήσουσιν εἰσελθεῖν καὶ οὐκ ἰσχύσουσιν.
Γέρων Παΐσιος. «Ἐκεῖνος ποὺ ἀγωνίζεται πολὺ καιρὸ καὶ δὲν βλέπει πνευματικὴ πρόοδο ἔχει ὑπερηφάνεια καὶ ἐγωισμό. Πνευματικὴ πρόοδος ὑπάρχει ἐκεῖ ποὺ ὑπάρχει πολὺ ταπείνωση.
Γέρων Παΐσιος. « «Νὰ ἀγωνιζόμαστε μὲ ὅλες μας τὶς δυνάμεις γιὰ νὰ κερδίσουμε τὸν παράδεισο. Εἶναι πολὺ στενὴ ἡ πύλη καὶ μὴν ἀκοῦτε αὐτοὺς ποὺ σᾶς λένε ὅτι ὅλοι θὰ σωθοῦμε».
Απόστολος Παύλος. Πας αγωνιζόμενος πάντα εγκρατεύεται.
Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος. "Εκείνων που ο αγώνας είναι τέλειος, τελειότερη είναι η αμοιβή' και εκείνων που δεν είναι τέλειος ο αγώνας, ελλιπής είναι η αμοιβή".
Αγ. Ισαάκ ο Σύρος. Ο δρόμος του Θεού είναι καθημερινός σταυρός. Κανένας με άνεση δεν ανέβηκε στον ουρανό.
Εἶπεν ἡ ἁγία Συγκλητική· ὅσον προκόπτουσιν οἱ ἀθληταί, τοσούτῳ μείζοσι συνάπτονται ἀνταγωνισταῖς.
Τσώρτσιλ Ουίνστον. Η επιτυχία δεν είναι οριστική. Η αποτυχία δεν είναι μοιραία. Αυτό που μετράει είναι η δύναμη να συνεχίζεις.
Ἀγνώστου. Δεν υπάρχουν υποθέσεις χαμένες παρά μόνο εκείνες που εγκατέλειψες
Αρχαίο ρητό. Αγών πρόφασιν ουκ επιδέχεται. (Ο αγώνας δεν σηκώνει προφάσεις).
Ἀγνώστου. Η δημιουργία είναι αγώνας.
Αισχύλος. Νυν υπέρ πάντων ο αγών.
ΠΕΡΙ ΑΔΕΛΦΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗΣ
Κλήμης Αλεξανδρείας. Οταν βλέπεις τον αδελφό ή την αδελφή σου βλέπεις τον Θεό. Μετά τον Θεό πρέπει όλους να τους υπολογίζουμε σαν τον ίδιο τον Θεό.
Παρ-18,19 Ἀδελφὸς ὑπὸ ἀδελφοῦ βοηθούμενος ὡς πόλις ὀχυρὰ καὶ ὑψηλή, ἰσχύει δὲ ὥσπερ τεθεμελιωμένον βασίλειον.
Ψαλμ. 132,1.- «Ἰδοὺ δὴ τὶ καλὸν ἤ τί τερπνόν, ἀλλ’ ἤ τὸ κατοικεῖν ἀδελφοὺς ἐπὶ τὸ αὐτό;».
Ἀντισθένης Συμβίωση μονοιασμένων ἀδερφῶν εἶναι ἰσχυρότερη ἀπὸ κάθε τεῖχος.
Μένανδρος Πόσο εὐχάριστο πρᾶγμα εἶναι νὰ ζοῦν τ’ ἀδέλφια μονοιασμένα.
Λακορνταὶρ Ἡ ἀδελφότητα εἶναι ἡ ἀμοιβαία συμμετοχὴ τῆς καρδιᾶς, τῆς δουλειᾶς καὶ τῶν ἀγαθῶν.
Ξενοφῶν Ὅποιος φροντίζει γιὰ τὸν ἀδελφό του, φροντίζει γιὰ τὸν ἑαυτό του.
Λαϊκὴ Παροιμία. Ο αδερφός θέλει η αδερφή του να ’ναι πλούσια παρά να την κάνει αυτός.
Λαϊκὴ Παροιμία. Τον αδερφό σου αγάπαγε κι όχι το μερτικό του (το μερίδιό του).
Λαϊκὴ Παροιμία. Τ’ αδέρφια όταν σμίγουνε, τριαντάφυλλα ανθισμένα.
Λαϊκὴ Παροιμία. Αδέρφια αγαπημένα, κάστρα που δεν παίρνονται.
Λαϊκὴ Παροιμία. Η αδερφή τον αδερφό χρυσό σταυρό τον έχει.
Λαϊκὴ Παροιμία. Αδέρφια ενωμένα, σπίτια ευτυχισμένα. (Παξοί)
Λαϊκὴ Παροιμία. Αδερφός, κι ας ειν' κι οχτρός. (Κεφαλονίτικη)
Λαϊκὴ Παροιμία. Αδέρφια χωρίς αγάπη δέντρα χωρίς φύλλα.
Λαϊ

Αρχή φόρμας

Δεν υπάρχουν σχόλια: