Τρίτη, 22 Ιουλίου 2014

Αποτελέσματα διαγωνισμού για την πρόσληψη δεκαοκτώ (18) ατόμων στο Δήμο Βισαλτίας

images38-300x135O Δήμος Βισαλτίας ανακοινώνει τα αποτελέσματα του διαγωνισμού   για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαοκτώ (18) ατόμων για την κάλυψη εποχικών-περιοδικών και πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Βισαλτίας
Τα αποτελέσματα αφορούν ειδικότερα στην πρόσληψη:
3 ατόμων ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (γκρέιντερ)
2 ατόμων ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (JCB) ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :102
1 ατόμου ΔΕ Χειριστή Μηχανημάτων Έργων (JCB) ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103
12 ατόμωνΥΕ Εργατών-τριών Καθαριότητας.       
Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ Αποκεντρωμένο Τμήμα Θεσσαλονίκης (Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 65, Kτίριο ZEDA, Τ.Κ. 57001 ΘΕΡΜH) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου πενήντα ευρώ (50 €) που εκδίδεται από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.
Δείτε  παρακάτω αναλυτικά τους πίνακες κατάταξης:

Δεν υπάρχουν σχόλια: