Παρασκευή, 4 Ιανουαρίου 2013

Μείωση αποδοχών των αιρετών και των μετακλητών υπαλλήλων


ΚατηγορίαΙσχύουσες αποδοχές (από 1.9.2012 – 31.12.2012) Νέες μικτές αποδοχές (από 1.1.2013) 
Γενικός Γραμματέας Υπουργείου5.000,004.750,00
Δήμαρχος (Δήμος άνω των 100.000 κατοίκων)4.500,004.275,00
Δήμαρχος (Δήμος 20.000 - 100.000 κατοίκων)3.600,003.420,00
Δήμαρχος (Δήμος κάτω των 20.000 κατοίκων)2.700,002.565,00
Αντιδήμαρχος (Δήμος άνω των 100.000 κατοίκων)2.250,002.137,50
Αντιδήμαρχος (Δήμος 20.000 - 100.000 κατοίκων)1.800,001.710,00
Αντιδήμαρχος (Δήμος κάτω των 20.000 κατοίκων)1.350,001.282,50
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου (Δήμος άνω των 100.000 κατοίκων)1.800,00900,00
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου (Δήμος 20.000 - 100.000 κατοίκων)1.440,00720,00
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου (Δήμος κάτω των 20.000 κατοίκων)1.080,00540,00
Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης(Δήμος άνω των 100.000 κατοίκων)1.800,00900,00
Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης(Δήμος 20.000 - 100.000 κατοίκων)1.440,00720,00
Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης(Δήμος κάτω των 20.000 κατοίκων)1.080,00540,00
Kατάργηση αποζημίωσης μελών δημοτικού συμβουλίου και λοιπών επιτροπών.
Με τις διατάξεις της περίπτωσης 4 του άρθρου 29 του Ν.4024/2011 καταργείται, από
1.1.2013, η αποζημίωση που καταβάλλεται:
- Στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για τις συνεδριάσεις του.
- Στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τις συνεδριάσεις της.
- Στα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τις συνεδριάσεις της.
- Στα μέλη των λοιπών Επιτροπών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Μείωση αμοιβών προέδρων και μελών Διοικητικών Συμβουλίων.
Με την περίπτωση 5, του άρθρου 29 του Ν.4024/2011 από 1.1.2013, , μειώνονται κατά 50% οι αποδοχές, οι αποζημιώσεις, τα έξοδα παράστασης και οι πάσης φύσεως αμοιβές:
α. Των προέδρων, αντιπροέδρων και των μελών των διοικητικών συμβουλίων των δημοτικών ιδρυμάτων.
β. Των προέδρων, αντιπροέδρων και των μελών των διοικητικών συμβουλίων των δημοτικών ΝΠΔΔ.
γ. Των προέδρων, αντιπροέδρων και των μελών των διοικητικών συμβουλίων των δημοτικών επιχειρήσεων.
δ. Των προέδρων, αντιπροέδρων και των μελών των διοικητικών συμβουλίων των Συνδέσμων Ο.Τ.Α.
ε. Των διευθυνόντων συμβούλων, προέδρων, αντιπροέδρων και των μελών των διοικητικών συμβουλίων των ανωνύμων εταιρειών, στις οποίες οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατέχουν ποσοστό πάνω από το 50% του μετοχικού κεφαλαίου.
Μετακλητοί υπάλληλοι
Ειδικοί σύμβουλοι, ειδικοί και επιστημονικοί συνεργάτες
Οο βασικός μισθός των υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων Α βαθμού διαμορφώνεται από 1.1.2013 στο ποσό των 3.000 Χ 0.7 =2.100€.(από 2.240 €)
Επομένως, ο βασικός μισθός των ειδικών συμβούλων, ειδικών συνεργατών και επιστημονικών συνεργατών των Δήμων διαμορφώνεται από 1.1.2013 ως εξής:
ΟΤΑ α΄ βαθμού με πληθυσμό μέχρι 20.000 κατοίκους
ΟΤΑ α΄ βαθμού με πληθυσμόαπό 20.000 μέχρι 100.000 κατοίκους
ΟΤΑ α΄ βαθμού με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων
Ειδικοί σύμβουλοι
2.100€ x 60%=
1.260€
(από1.344€)
2.100€ x 65%=
1.365€
(από1.456€)
2.100€ x 70%=
1.470€
(από1.568€)
Επιστημονικοί συνεργάτες
2.100€ x 55%=
1.155€
(από1.232€)
2.100€ x 60%=
1.260€
(από1.344€)
2.100€ x 65%=
1.365€
(από1.456€)
Ειδικοί συνεργάτες
2.100€ x 50%=
1.050€
(από1.120€)
2.100€ x 55%=
1.155€
(από1.232€)
2.100€ x 60%=
1.260€
(από1.344€)
Πέραν του ανωτέρω βασικού μισθού από 01.01.2013 τους καταβάλλονται:
- Οικογενειακή παροχή με τις προϋποθέσεις του άρθρου 17 του ν. 4024/2011.
- Πάγια μηνιαία αποζημίωση χωρίς ωράριο εργασίας, που ανέρχεται στο ποσό των εκατό ευρώ (100 €)
Από 01.01.2013, δεν τους καταβάλλονται επίδομα Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας, καθότι, όπως προαναφέρθηκε καταργούνται για όλους τους υπαλλήλους. (άρθρο πρώτο υποπαρ.Γ1.1 του Ν. 4093/12) 

Καμιά αλλαγή δεν επέρχεται στις αποδοχές των προέδρων  των Τοπικών Συμβουλίων. Οι αποδοχές αυτές κυμαίνονται από 280 ευρώ καθαρά και 350 ευρώ για τους προέδρους των οικισμών που βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη των 20 χιλιομέτρων από την έδρα του δήμου.
Αλλαγές επέρχονται και στον τομέα των ειδικών συμβούλων ως εξής:
Για δυο αντιδημάρχους συνίσταται μια θέση ειδικού συμβούλου,
Για έως τέσσερις αντιδημάρχους προβλέπονται δυο θέσεις ειδικών συμβούλων,
Για έως 5 αντιδημάρχους προβλέπονται τρεις θέσεις συμβούλων.
Για έως έξι αντιδημάρχους προβλέπονται τέσσερις ειδικοί σύμβουλοι.
Για έως οκτώ αντιδημάρχους προβλέπονται πέντε ειδικοί σύμβουλοι κ.ο.κ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: