Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2012

Οι παράγοντες που επηρεάζουν τις Ξένες Επενδύσεις

ΑΡΘΡΟ ΝΤΟΡΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΟΥ
Τον τελευταίο διάστημα ακούμε για την ,συνεχόμενα, αυξανόμενη ανάγκη της εισροής επενδύσεων στην χώρα, ως το μοναδικό μέσο για να βγούμε από το Τέλμα, για να μειώσουμε την ανεργία, για να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητα , για να κινηθεί η οικονομία.
Τι είναι όμως οι Ξένες Επενδύσεις και γιατί είναι τόσο σημαντικές;
Με τον όρο Ξένες Επενδύσεις αναφερόμαστε τη συμμετοχή ενός επενδυτή(φυσικού προσώπου η εταιρείας)στο μετοχικό κεφάλαιο μιας επιχείρησης κάτοικου μιας άλλης χώρας και δηλώνει την ύπαρξη μακροπρόθεσμου ενδιαφέροντος για την πορεία της οικονομίας της χώρας όπου επενδύει.
Η Ευρώπη και οι θέσεις της
Όλες οι Ευρωπαϊκές Χώρες έχουν θεσπίσει ένα θεσμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο προσπαθούν να προσελκύσουν και να προφυλάξουν τους ξένους επενδύτες. Μείωση γραφειοκρατικών διαδικασιών, φορολογικά < bonus>, ευνοϊκές ρυθμίσεις για εκμετάλλευση φυσικών πόρων είναι μερικές από τις πολλές πολιτικές που οι περισσότερες κυβερνήσεις ακολουθούν. Χαρακτηριστικότερο των διαθέσεων της πολύπαθης Ευρώπης για να προσελκύσει επενδυτές είναι το ψήφισμα της 3ης Ιουλίου 2012 (2011/2288(INI)). Σύμφωνα λοιπόν με αυτό καλείτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσδιορίσει τα κύρια πλεονεκτήματα και αδυναμίες της ΕΕ ως
επενδυτικού περιβάλλοντος, συγκεκριμένα και να προτείνει μια ολοκληρωμένη στρατηγική που θα περιλαμβάνει συγκεκριμένες πολιτικές και συστάσεις συγκεκριμένα αναδεικνύονται οι επενδύσεις ως βασικό στοιχείο όλων των εμβληματικών πρωτοβουλιών στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020, καθώς και νομοθετικές προτάσεις με στόχο τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος της ΕΕ. Οι Στόχοι για τις επόμενες χρονιές είναι η ανάπτυξη μιας φιλόδοξης , οικολογικά αποδοτική και βιώσιμη βιομηχανική στρατηγική για την ΕΕ, προκειμένου να αναζωογονηθεί το βιομηχανικό δυναμικό σε ολόκληρη την επικράτεια της ΕΕ και να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης υψηλής ποιότητας στο εσωτερικό της. ¨Ένα από τα σημαντικότερα συμπεράσματα που προέκυψαν από το παραπάνω ψήφισμα είναι ότι η οικονομική, χρηματοπιστωτική και δημοσιονομική κρίση της ΕΕ έχει διευρύνει σημαντικά τις οικονομικές και κοινωνικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών και των περιφερειών, με αποτέλεσμα την άνιση κατανομή των εισερχόμενων και των εξερχόμενων επενδύσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ να υπενθυμίσω το Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα των Ελληνικών Επιχειρήσεων με την Γειτονική Βουλγαρία.
Αξίζει να σημειωθεί σε αυτό το σημείο το παράδειγμα της Βραζιλίας, όπου η Χώρα κατόρθωσε να διαθέτει τη πρωτιά στην προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων για το 2012, αυξάνοντας τον πήχη της τεχνολογικής καινοτομίας
Πώς επιλέγεται όμως η χώρα που θα επενδύσει ο επιχειρηματίας;
Οι παράγοντες λοιπόν που συνιστούν μια μορφή άμεσης επένδυσης σύμφωνα με τον Dunning είναι τέσσερις , πρόσβαση στις αγορές , πρόσβαση στις πρώτες ύλες , αποτελεσματικά, βιώσιμα κέρδη και δυνατότητα κατοχής των στρατηγικών περιουσιακών στοιχείων. Κάποιοι άλλοι αναλυτές αναφέρουν και στοιχεία όπως το μέγεθος και η δυνατότητα ανάπτυξης της νέας αγοράς καθώς και το επίπεδο εισοδήματος.
Ενώ έχει αποδειχτεί ότι η προσέλκυση επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα είναι αυτή που επιφέρει άμεσες θετικές επιπτώσεις στο ΑΕΠ καθώς και στην ανεργία, ελάχιστοι πολιτικοί θεωρούν σημαντικές τις επενδύσεις σε τομείς όπως η Αγροτική Ανάπτυξη ή τομείς ενεργείας. Βεβαία σύμφωνα με το IMF working paper WP /10/187 παράγοντες που προσελκύουν επενδυτές σε μια χώρα είναι διαφορετικοί από αυτούς που επενδύουν σε αναδυόμενες αγορές. Χαρακτηριστικά των αναδυόμενων αγορών όπως ο υψηλός δείκτης πληθωρισμού ή οι χαμηλοί δείκτες ανάπτυξης μπορούν να αποβούν ιδιαίτερα ελκυστικά για τους ξένους επενδυτές. Η πολιτική σταθερότητα είναι αυτή που διχάζει τους περισσότερους αναλυτές , αναλυτές όπως ο Wheeler & Mody το 1992 ανακάλυψαν ότι η διοικητική αποτελεσματικότητα ενός κράτους καθώς και η πολιτική αστάθεια δεν επηρέασαν τις αποφάσεις των Αμερικάνικων Εταιρειών να επενδύσουν σε αναπτυσσόμενες χώρες. Ενώ οι Schneider and Frey φαίνεται ότι οδηγήθηκαν σε αντίθετο συμπέρασμα, δηλαδή η πολιτική αστάθεια λειτουργεί ως αποτρεπτικό για τις άμεσες ξένες επενδύσεις.
Την μεγαλύτερη επίδραση φαίνεται να έχουν παράγοντες όπως το χρηματοοικονομικό εύρος της αγοράς καθώς επίσης και η κινητικότητα και προσαρμοστικότητα του εργατικού Δυναμικού της εταιρείας όλων των βαθμίδων.
Τα αποτελέσματα της κρίσης στο τομέα των άμεσων ξένων επενδύσεων , σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλαδος (πηγή: invest in Greece) στη Χώρα μας είναι ότι οι συνολικές (ακαθάριστες) εισροές ξένων επενδυτικών κεφαλαίων, που αντικατοπτρίζουν την πραγματική επίδοση της χώρας στην προσέλκυση επενδύσεων, σημείωσαν το 2011 αύξηση κατά 20 % , παρά την ένταση της οικονομικής κρίσης κατά το έτος αυτό και την αρνητική δημοσιότητα της χώρας στο εξωτερικό. Οι καθαρές εισροές ξένων επενδυτικών κεφαλαίων σημείωσαν το ίδιο έτος ραγδαία αύξηση της τάξης του 366%, η οποία όμως κατά κύριο λόγο οφείλεται στο ότι ζημίες που εμφάνισαν οι ξένες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα κατά το 2010 συμπεριελήφθησαν στον υπολογισμό των επανεπενδυθέντων κερδών, καθιστώντας τα αρνητικά. Αναμφίβολα πάντως ο όγκος των καθαρών εισροών ΞΑΕ κατά το 2011 κινήθηκε σε σχετικά υψηλά επίπεδα, παρά την έντονη οικονομική κρίση επιδεικνύοντας σταθεροποιητικές τάσεις. Οι συνολικές εισροές ξένων άμεσων επενδύσεων μειώθηκαν μεν στα έτη 2010 και 2011 σε σύγκριση με τον όγκο της προ κρίσεως περιόδου 2006-2008, ωστόσο παραμένουν στα επίπεδα της περιόδου 2003-2005, παρά τις όποιες διακυμάνσεις.
Το 2011 βελτιώθηκε σημαντικά η σχέση των ξένων επενδύσεων που προσανατολίζονται στην παραγωγικότερη κατηγορία ίδρυση & αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (2.583 εκατ. Ευρώ) σε σύγκριση με τα επενδυθέντα ποσά για εξαγορές & συγχωνεύσεις (881 εκατ. Ευρώ).Τα συμπεράσματα δικά σας….

Δεν υπάρχουν σχόλια: