Σάββατο, 9 Ιουλίου 2011

Μοιράζει λεφτά και στους αθλητικούς Συλλόγους ο Δήμος Νέας Ζίχνης

    Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε  την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρ. 202 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006), τον πρ/σμό του Δήμου χρήσης 2011, την
οικονομική κατάσταση του Δήμου και τις σχετικές ανάγκες των ανωτέρω συλλόγων, μετά από
διαλογική συζήτηση, ομόφωνα:
                                                             Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
    1.- Εγκρίνει την επιχορήγηση των Αθλητικών Συλλόγων & Σωματείων του Δήμου Ν. Ζίχνης για το
έτος 2011, με το συνολικό ποσό των 7.500,00 € για την κάλυψη αναγκών των  δραστηριοτήτων τους,
ως ακολούθως:
    1.- Αθλητικό Σωματείο «ΠΑΟΚ» Μαυρολόφου, με ποσό 500,00 €
    2.- Αθλητικός Σύλλογος «ΝΙΚΗ» Αναστασιάς, με ποσό 500,00 €
    3.- Αθλητικό Σωματείο «ΑΣΠΙΣ» Δραβήσκου, με ποσό 1.000,00 €
    4.- Αθλητικό Σωματείο «ΕΘΝΙΚΟΣ» Γαζώρου, με ποσό 2.000,00 €
    5.- Αθλητικό Σωματείο «» Αλιστράτης, με ποσό 1.000,00 €
    6.- Αθλητικός Γυμναστικός Σύλλογος «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» Ν.Ζίχνης, με ποσό 1.500,00 € 
    7.- Αθλητικός Όμιλος «Α.Ο.ΝΕ.Ζ» Ν.Ζίχνης, με ποσό 1.000,00 €
     
    2-. Αναλαμβάνει σε βάρος του Κ.Α. 00/6734 του σκέλους των εξόδων την γραμμένη πίστωση των
7.500,00 € και την διάθεση αυτής για την επιχορήγηση των προαναφερόμενων  Αθλητικών Συλλόγων.
    Τα σχετικά χρηματικά εντάλματα θα εκδοθούν επ΄ ονόματι των  Συλλόγων.
    Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα  ενέργειες.
    Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. αριθμό 128/2011.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: